کانون وکلای دادگستری اصفهان 28 شهريور 1398 ساعت 9:11 http://isfahanbar.org/vdca.onuk49nem5k14.html -------------------------------------------------- عنوان : اطلاعه صندوق حمايت وكارگشايان -------------------------------------------------- متن : وکلاوکاراموزانمحترم مهلتپرداختحقبیمهسهماههدومصندوقحمایتقبلاز31-6-98میباشدخواهشمنداستسریعانسبتبهپرداختآنازطریقسایتwww.hamivakil.ir اقدامفرمایید.