کانون وکلای دادگستری اصفهان 2 مهر 1398 ساعت 13:06 http://isfahanbar.org/vdcb.gb5urhbaaiupr.html -------------------------------------------------- عنوان : اطلاعیه تعیین شهر قبولشدگان اختبار دوره 41 -------------------------------------------------- متن : اطـلاعـیه به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان اختباردوره 41 کانون وکلای دادگستری استان اصفهان می رساند،حسب مصوبه مورخ 01/ 07/ 1398هیأت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز دوشنبه مورخ 07/08/ 98 ساعت 9:30صبح جلسه انتخاب شهرمحل اشتغال، درساختمان مرکزی کانون برگزارمی گردد.حضوردرجلسه الزامی می باشد و درصورت عدم امکان حضور، نمایندگی کتبی تنظیم وبه همراه نماینده به کانون ارائه گردد.ضمناً ثبت نام تحلیف 07/08/ 1398لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه 07/11/ 1398می باشد.( مدارک لازم جهت ثبت نام تحلیف با اطلاعیه جداگانه درسایت کانون وکلامنعکس می باشد.) روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان