آنچه در همایش همبستگی وکلا گفته شد
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۲
کد مطلب: 1819
 
دکتر هما داوودی-نائب رییس اسکودا به ظرفیت همایش "همبستگی وکلا" که بررسی دغدغه جامعه وکالت است اشاره کرد و بیان داشت:برای چالشی که هر روز برای وکلا ایجاد می شود باید چاره اندیشی نمود که این مسأله، آسیب شناسی مشکلات صنفی را می طلبد.
وی با بیان موضوع همایش،ظرفیت های توسعه ، اصلاح ساختاری وایجادهمبستگی را عنوان نمود و اظهار داشت:
برای اصلاح ساختاری نیاز به همبستگی در سه سطح احساس می شود:
1.همبستگی بین وکلا و مدیران جامعه وکالت
2.همبستگی بین مدیران واعضای هیأت مدیره ها واتحادیه سراسری کانون  وکلا
3.همبستگی بین وکلا وجامعه مدنی
داوودی همبستگی بین وکلا وجامعه مدنی را درکاهش گسست میان مردم و وکلا دارای اهمیت دانست وخاطر نشان کرد:از آثار کاهش گسست دراین قسمت،ترویج فرهنگ وکالت است که با آموزش همگانی ،پیکره وکالت فعال میگردد.
نائب رییس اسکودا راه دستیابی به این همبستگی را صرفا"در اخلاقیات و تعاملات اخلاقی منحصر ندانست و در ادامه گفت:آنچه گسست ها را در جامعه وکالت کاهش،و همبستگی را افزایش میدهد اصلاح ساختاری و تفکر سیستماتیک است.
وی افزود: اگر ساختارها درست شکل بگیرد یقینا"افراد در این ساختارها،کارکرد لازم خود را خواهند داشت، ولی اگر افرادی باکارآمدی بالا در ساختاری قرارگیرند که به درستی شکل نگرفته است نتیجه ای نداشته و کاری ازپیش نمی رود.
نائب رییس اسکودا با اشاره به جامعه وکالت،این صنف را نیز جدای ازاین امر ندانست  وگفت:" یکی ازنقطه های آسیبی که تاکنون داشتیم،همین بوده است "و با عنوان کردن ایده تشکیل اتحادیه سراسری کانونهای وکلا بعد از رویکرد تجزیه وتکثر کانون های وکلا ازسال76 ضمن تأکید بر نقش اتحادیه سراسری در تقارب وایجاد همگرایی بین کانونهای وکلا،بازسازی اتحادیه درجهت چابک سازی وفعال تر شدن آن را ضروری دانست.
داوودی بابیان گسست میان بخشی در جامعه وکالت،آن را نیازمند ترمیم دانست وبیان کرد:نهاد وکالت مشتمل بر سه دپارتمان است :صندوق حمایت،اتحادیه سراسری کانونهای وکلا وکانونهای وکلا که لازم است بین این سه دپارتمان هماهنگی وحس همکاری ایجاد شود.
وی ،گسست میان این سه دپارتمان را ناشی از نبود مصوبات  یاعدم اصلاح آن دراین زمینه دانست.وقائل به ایجاد دید وتفکرتوسعه ای درزمینه مقررات وکالت گردید.
داوودی،در ادامه سخنانش بیان داشت که جامعه وکالت به طور کلی نیازمند یک بازتقنینی راجع به مقررات خود است.
وی باعنوان کردن اینکه مبحث کانون های وکلا،درگذار از سه نسل حقوق بشر در چه جایگاهی از سه نسل قراردارد به دسته بندی آن پرداخت:
1.نسل اول حقوق بشر، آن حقوقی است که دولتها نباید درآن دخالتی داشته باشند همچون آزادی بیان،حق مسکن وحقوق وآزادیهای اساسی
2.نسل دوم حقوق بشر ،آن دسته حقوقی که دولتها ملزم به تأمين آن هستند مانند حق آموزش،بهداشت وتأمين اجتماعی
3.نسل سوم حقوق بشر آن دسته حقوق همبستگی و جمعی است مانند حق بر توسعه،حق برمحیط زیست
و در ادامه بیان داشت با وصف آن که امروز باید صحبت از همبستگی و حق بشری دسته سوم شود ولیکن کانون های وکلا، درگیر حقوق و مطالبات حقوق بشری نسل اول هستند؛ مسائل مربوط به مصونیت وکیل در مقام دفاع،بازرسی وکلا و...همه وهمه مربوط به حقوق بشری نسل اول است
نائب رییس اسکودا در تکمیل سخنان خود به حق بر توسعه اشاره کرد و خاطر نشان کرد:توسعه کانون وکلا جدا از توسعه ملی نیست وتوسعه کانون وکلا در توسعه ملی اثر مستقیم  دارد که این امر باید هم در حاکمیت و هم در خود کانون های وکلا مورد توجه قرارگیرد،وی در ادامه سند چشم انداز  20ساله را نام برد وبیان کرد که در این سند اشاره ای به نهاد کانون وکلا نشده است،نهاد بزرگی  که می تواند توسعه ساز باشد.
وی درپایان سخنان خود پیرامون شاخص های توسعه کانون وکلا؛" ضرورت بازتقنینی مقررات وکالت در حوزه های داخلی صنف وکلا،چابک سازی اتحادیه سراسری کانونهای وکلا،تشکیل معاونت پارلمانی ،تدوین سند چشم انداز،ترمیم گسست بین بخشی وگسترش چترحمایتی تأمين اجتماعی بر وکلا" را مثال زد و سخنان خود را با شعر زیر خاتمه داد:
این درد مشترک هرگز    جداجدا درمان نمی شود


----------

دراین همایش محمد شریف به تفاوت میان وکیل دادگستری و پژوهشگر علوم اجتماعی پرداخت وبیان داشت:محقق وپژوهشگر علوم اجتماعی،مسائل را از لابلای کتب جمع آوری وپژوهش میکند ولیکن وکیل دادگستری  یک صاحبنظرمیدانی  است که در صحنه مشخص اجتماعی ایفای نقش میکند ونهایتا"در همبستگی ملتها نقش تعیین کننده ای را برعهده دارد.
وی در ادامه افزود:متأسفانه در کشور ما رسالت همبستگی به خوبی از سوی وکلا مورد عمل قرارنگرفته است.شریف چرایی این مسأله را با تعمیم ضرب المثل"باید برای جامعه ای که قهرمان ندارد افسوس خورد و برای جامعه ای که نیاز به قهرمان دارد باید گریست"به جامعه وکلا،اینگونه شرح داد: آیا وکلا برای خود نقش قهرمان را قائل هستند که درهمبستگی ملی ایفای نقش نمایند؟وی درتکمیل سخنانش این سوال رامطرح نمود که آیا اصلا"جامعه وکالت دارای قهرمان هست وازسوی دیگر آیا جامعه وکالت نیازبه قهرمان دارد؟
شریف با اشاره به تلاش های فراوان برخی از وکلا درگذشته به این نکته پرداخت که نسبت به زحمات وکلایی که تاکنون به وکالت غنا بخشیدند توجهی نمیشود و فی الواقع اگر کانونهای وکلا "قهرمانی"هم دارند آنگونه که باید و شایسته است،تقدیری ازآنها نمی شود .
وی درتشریح سخنانش به لایحه سازمان نظام رسانه ای اشاره کرد و بیان داشت: چندی پیش لایحه مزبور در دستور کار دولت قرار گرفت بدین نحو که  روزنامه نگاران بایستی پروانه روزنامه نگاری اخذ نمایند.وی افزود:این امر بدان معنا بود که در واقع کسانی که پروانه مزبور را اخذ نمایند جزء متهمان مطبوعاتی تلقی و در دادگاه علنی با حضور هیأت منصفه محاکمه می شوند وگرنه متهم عادی قلمداد شده که نهایتا" روزنامه نگاران توانستند بااین قضیه مبارزه کنند ولایحه مزبور متوقف شود.
شریف درهمین راستا و در جهت موضوع همایش باطرح این سوال که آیاروزنامه نگاران همبسته بودند که لایحه متوقف گردید و اکنون  آیا میان وکلا گسست وجوددارد،افزود: آنچه از روزنامه نگاران  باید آموخت آن است که آنان قهرمان ارزنده ای دارند وصدالبته که درمیان وکلا قهرمانان به مراتب ارزنده تری وجوددارد، وقهرمانان وکلا آنهایی هستند که سرمایه احتماعی وکلا راغنا می بخشند و باچپاولگری سرمایه اجتماعی وکلا مبارزه می کنند.
وی درخاتمه ،سخن از همبستگی وکلا و نقش وکیل در همبستگی رامستلزم همبستگی بین خود وکلا دانست و با اشاره به مباحث ابتدائی سخنرانی خود و نقش وکیل دادگستری به عنوان صاحبنظر میدانی،در جهت دلالت به طریق صحیح،خواستار حضور و شرکت بیشتر وکلا در امور داخلی جامعه وکالت گردید.

---------

دکتر محمد علی رضایی رییس کانون وکلای لرستان ، ابتدای سخنرانی خود درپاسخ به سوال مطروحه از جانب دکترتقی خانی تحت این عنوان که" آیا برگزاری چنین همایش هایی درزمانی که جامعه ما درگیر مشکلات وآسیب های اجتماعی می باشد، یک اقدام فرافکنی محسوب نمیشود" یادآور این نکته شد که در متن سوال "استفهام انکاری" نهفته است ؛و برگزاری چنین همایش هایی فرافکنی تلقی نمی شود.وی در تشریح صحبت های خود افزود: " اکنون بیش ازهرزمان دیگری کانون های وکلا مورد هجمه قرار میگیرند؛ آنجایی که دادستان کل کشور عملکرد یک وکیل دادگستری را آن هم به گونه ای که اگر یک وکیل تمدید پروانه وکالت نکند وکیل محسوب نمی شود،قیاس به عموم میکند وبه همه وکلا نسبت میدهد ویا در جایی که رسانه ملی عمدتا"در برنامه های خود چهره ای مخدوش و منفی ازچهره وکالت را نشان میدهد.
وی مضافا" باورهای عمومی جامعه را نسبت به حرفه وکالت که آنرا حرفه ای لوکس می دانند واگرناچارشوند به آن متوسل می گردند را ازجمله مواردی دانست که بیش از هرزمان دیگری،همبستگی وکلا را می طلبد.
رییس کانون وکلای لرستان درخاتمه سخنانش به  ماده128  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب78 و متعاقبا" تبصره ذیل ماده 48 قانون اخیرالتصویب اشاره کرد و منع حضور وکیل در محاکم را ناشی از عدم وحدت سیاسی میان قوانین برنامه ای وتقویم سیاسی  دانست وآن رابیماری مزمنی نامید که صرفا"در قوانین کلان دیده نمی شود بلکه درقوانین خاص هم نشانه های آن دیده می شود.

---------

فریده غیرت هدف از برگزاری چنین همایش هایی را رسیدن و‌حفظ استقلال وکیل دانست و گفت لایحه استقلال برای وکلا سند افتخاری ست که با اصلاح آن مشکلی ندارند

 غیرت در ادامه ‌به اهمیت حفظ استقلال وکیل  پرداخت وگفت :هر روز هجمه های مختلفی به کانون وکلا و‌ وکیل دادگستری وارد میشود و‌ دستگاههای تبلیغاتی و رسانه ملی نیز به ان دامن میزند در حالی که برخورد شایسته ای با ان صورت نمیگیرد
غیرت با اعلام نارضایتی از اظهارات اخیر دادستان کل کشور گفت دادستان به عنوان مدعی العموم باید حمایت گر وکیل باشند نه در پی تضعیف جامعه وکالت اگر این اتهام به عنوان جرم عمومی محقق شده چرا در دادگاه انقلاب به ان رسیدگی نمیکنند وی گفت کانون‌ وکلا قوی ترین دستگاه رسیدگی کننده به تخلفات وکیل است چگونه ممکن است چنین اتهامی متوجه وکیل باشد و کانون به ان توجهی نکند

وی با اظهار تاسف از اینکه چه اتفاقی برای دستگاه قضایی افتاده گفت چرا افرادی با اجرای شوی خیابانی دستگاه قضا را به سخره میگیرند  و موجب تشویش اذهان عمومی میشوند و از طرف دیگر اتهام واهی‌ میزنند، قضاوت غلطی میکنند و ‌در نهایت هیچ اقدامی نمیشود!!

این وکیل دادگستری به عدم لزوم تحول در نهاد وکالت پرداخت و گفت نهاد وکالت اولین نهاد غیر دولتی در ایران است که تصفیه شده ‌و دارای شاخصه هایی نظیر خودکفایی، استقلال مالی و تخصص محوری است وبه امور وکلا از ورود تا ختم انها کنترل دارد و ی با اشاره به اینکه نهاد وکالت مشکلی برای دستگاه قضایی فراهم نمیکند  گفت ایجاد اصلاحات به جهت ترقی و پیشرفت جامعه غیر قابل انکار است ولی ایجاد تحول به صلاح این نهاد نخواهد بود.

-------

دکتر لیلا رییسی به بررسی سه مولفه ی جهانی که در بحث وکالت بسیار مهم و اساسی هستند پرداخت وگفت اولین شاخصه، هویت وکیل و نهاد وکالت است وی هدف نهاد وکالت را تحقق عدالت در جامعه عنوان کرد که یک‌‌ مسئولیت اجتماعی بسیار حساسی ست و وکیل باید بتوانداین مسئولیت سنگین را به انجام برساند وی لازمه محقق شدن این امر را داشتن هویت عنوان کرد وگفت: نهاد وکالت به گونه ایی طراحی شده که این هویت به وکیل داده شود به همین علت شاخصه مهم این هویت، استقلال و شان قضایی وکیل است که اگر به آن خدشه ایی وارد شود چیزی به نام هویت وکیل باقی نخواهد ماند


این استاد دانشگاه افزود: هویت وکالت را وکلا و‌ مهمتر از آن و در مبنای کلان، جامعه و دستگاه حاکمه آن جامعه حفظ میکنند

وی با اشاره به اینکه دستگاه حاکمه نباید قوانینی وضع کند و وکیل را در شرایطی قرار دهد که هویت او نقض شود گفت: سلب هر قاعده و قانونی که استقلال وکیل را محدود کند و یا شأن وکیل رعایت نشود هویت وکیل را از بین برده است


این وکیل دادگستری به دومین مولفه پرداخت وگفت: امنیت جز بنیادی ترین حقوق افراداست که در تمام اسناد حقوق بشری نیز به عنوان مهترین مصادیق حقوق بنیادی از آن نام برده شده وی با اشاره به اینکه امنیت ابعاد گسترده ای دارد گفت همانطوری که در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده یکی از مصادیق آن امنیت شغلی است ولی ایا وکیل امروزه احساس امنیت دارد؟  در حالی که در همه جوامع، نهادهای مدنی و صنفی از حمایت هایی برخوردارند مثل حداقل حمایت معافیتهای مالیاتی
 
وی سومین شاخصه ضروری نهاد وکالت را پویایی ان دانست و تاکید کرد هیچ نهاد مدنی راکد و‌ ایستا نیست علی الخصوص اگر آن نهاد با حقوق بنیادین انسان ارتباط تنگاتنگی داشته باشد وی پویایی در نهاد وکالت را در سه بعد مطرح کرد وگفت:اول از بعد وکیل که نیازمند‌ رشد علمی، توسعه و توجه به معیارهای اخلاق حرفه ایی ست  که در این زمینه نیاز به اموزش های علمی و اخلاقی است

وی دومین بعد را از لحاظ اجتماعی مطرح نمود و گفت در حقیقت ترس از دست دادن حداقلهای حمایتی باعث شده در این زمینه ایستا و‌راکد باشیم وکلا در حوزه وکالت به قوانین حمایتی، یک‌دست و غیر متناقض نیاز دارند و این پویایی را قوه مقننه با نظر صنف وکلا باید ایجاد کند چرا که وکلا یکی از محورهایی هستند که در بحث قانونگذاری به طور غیر مستقیم نقش موثری دارند

دکتر رییسی سومین بعد را از درون کانونها عنوان کرد و گفت ما نیاز به پیاده شدن اصول مدیریت نوین در کانون وکلا داریم که در تمام نهادهای صنفی و مدنی مثل وکالت در جهان در حال اداره شدن می باشد وی با تاکید بر لزوم سیستم های نوین که دستاوردهای مدیریتی تازه ایی مانند گردش آزاد اطلاعات، دسترسی آسان به اطلاعات، مسئولیت پذیری، الزام به پاسخگویی، اثر بخشی و کارآیی ومشارکت دارد گفت ما نیاز به سیستم هایی در کانون وکلا داریم که این حاصل را برای ما داشته و از مدیریت و سیستم سنتی فاصله بگیرد

وی در پایان سخنان خود گفت امیدوارم بتوانیم با همدلی و همکاری به معضلات جامعه وکلا به ویژه وکلای جوان توجه بیشتری داشته باشیم و دستاوردهای بسیار مطلوبی برای آنها به ارمغان ببریم.

--------

پزشکی ریاست کانون زنجان به مفهوم همبستگی اشاره کرد و گفت همبستگی به معنای اتحاد و همدلی گروهی برای رسیدن به مقاصد مشترک است وی این همدلی را براساس اشتراکات ذاتی یا اعتباری خواند و گفت کانون وکلا در این اشتراکات اعتباری قرا میگیرد که دارای منافع مشترکی هستند که برای پیشبرد اهداف شغل وکالت باهم همدل شده اند وی به وظایف کانونهای وکلا از جمله تلاش برای حاکمیت قانون ، تلاش برای تحقق عدالت، اهمیت دادن به حقوق شهروندی و حقوق بشر و حمایت از حقوق و آزادی های فردی و عمومی پرداخت که باید در راستای ان با هم همدل و هم صدا باشند.

-------

از دیگر سخنرانان همایش خانم نوال نزاری رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان به نقد قوانین و مقررات مرتبط با نهاد وکالت از جمله لایحه قانونی استقلال و آیین نامه آن در قسمت مسئولیت حقوقی و قانونی تصمیمات و اقدامات هیات مدیره واهمیت اقدامات بازرس پرداخت و با ذکر تاریخچه ایی از تحول اجتماعی زندگی بشر و‌ضرورت وجود قواعد و قوانین گفت با بررسی آیین نامه های موجود در خصوص نهاد وکالت به ضرورت اصلاح قوانین و مقررات و علی الخصوص وضعیت وظایف و تکالیف مراجع اداره کننده نهاد وکالت و مسئولیت های تخطی از مقررات مذکور توسط مدیران منتخب و نظارت صنفی بر رفتار آنها که سبب اضرار به نهاد وکالت یا اشخاص وکیل عضو‌کانون یا اموال و دارایی های متعلق به کانون وکلا میشود پرداخت و آن را امری کاملا ضروری و‌ملموس یاد کرد.

--------

ندافرامرزیان صاحب امتیاز ومدیر مسوول نشریه مستقل حقوقی -اقتصادی کشور ازدیگر مدعوین همایش بود.
وی در بدو سخنان خود اشاره به حرفه روزنامه نگاری خود نمود و بیان داشت:"روزنامه نگاری که وکیل نیست در همایش همبستگی وکلا، چراحضور دارد؟
فرامرزیان در پاسخ به سوال مطروحه به هشت سال متولی بودن تنها رسانه مستمر ومستقل جامعه حقوقی اشاره کرد وگفت: "من حس مادری نسبت به آن پیداکردم و به نوعی خودم را وکیل شما میدانم".
درادامه صاحب امتیاز و مدیر مسوول صوراسرافیل افزود: همایش "همبستگی وکلا"،توسعه یافتگی جامعه وکلا را نشان میدهد که نقد را از درون خویش شروع کردند،کاری که روزنامه نگاران انجام ندادند و موجب گردید که احتمال دادن پرونده روزنامه نگاری به روزنامه نگاران شکل بگیرد؛ چنانچه اگرروزنامه نگاران  نقد ازدرون راشروع میکردند این اتفاقات نمی افتاد.
ندافرامرزیان با ابراز خرسندی،برپایی همایش "همبستگی وکلا" راشروع نقد از درون جامعه وکلا خواند وآغاز آن را هرچند دیر، مایه امیدواری دانست.
وی در پایان،از برگزار کنندگان همایش قدردانی نمود ومدال هایی را از طرف صور اسرافیل به آنها تقدیم نمود.

---------

احمدسعید شیخی رییس کانون وکلای دادگستری کردستان درشروع سخنرانی خود باطرح این سوال که چرا در اوضاع اجتماعی واقتصادی کنونی برگزاری چنین همایش هایی ضروری است بیان داشت:"وکیل دادگستری و کانون وکلا باید مطالبه گر باشندومطالبه گری را به دیگری واگذار نکنند.وی بابیان این مطلب که وکالت در بحران هویت به سر می برد این امر را ناشی از جایگاه وساختار اجتماعی نهاد وکالت دانست وباعنوان کردن اینکه آیا وکالت دادگستری،یک نوع بیزینس است یانیابت واذن ،سه دیدگاه نیابه،لیبرالیسم و آوانگارد را از منظر توجه به وکیل دادگستری برشمرد ودر تکمیل سخنان خود گفت:ازدیدگاه آوانگارد،وکالت دادگستری تاسیسی است در راستای سیر تحول جامعه بشری برای بهبود زندگی انسان با قلمرو دخالتی درحوزه قانون وحقوق.
احمدسعید شیخی با توصیف اینکه "تازمانی که بر درک "هویت وکالت"به تعریف مشترکی نرسیم، نمیتوانیم به عنوان هدف یا ساختار به همبستگی توجهی کنیم"به حوزه حقوق عمومی اشاره کرد و گفت: اصل 35 قانون اساسی درفصل حقوق ملت است  و حقوق ملت یعنی حوزه عمومی،که در آن نهادهایی برای نظارت برقدرت لازم وضروری است.وی افزود:چنین نظارتی نیز در حوزه قانون و حقوق،به تأسيس نهاد وکالت دادگستری واگذار شده است و اگر صحبت از استقلال وکیل و به تبع آن استقلال کانون وکلا و ضرورت آن می شود به این مناسبت است.
شیخی درتکمیل سخنانش گفت: اگر قرار باشد وکیل دادگستری و نهاد وکالت وابسته به حوزه قدرت باشد ساختار و کارکرد دخالت حوزه قدرت در حوزه عمومی و نظارت وسامان دادن آن، مکانیزم تمدن بشری رامختل میکند.
رییس کانون وکلای دادگستری کردستان به مبحث شأن وکیل اشاره کرد وگفت:هرجا سخن از شأن وکیل شده است به الزامات اخلاق حرفه ای وکلا پرداخته شده مانند پوشش،طرز نوشتن لایحه،رعایت ادب ،نزاکت والزامات حرفه ای شغل وکالت.واین درحالی است که هر شغل دیگری هم الزامات حرفه ای را می تواند داشته باشد واین به معنای شأن در لغت نمیتواند باشد، بلکه شأن در لغت به معنای جایگاه و موقعیت است.
وی افزود:وکالت دادگستری کارکردی است که حوزه عمومی برای حفاظت از منافع و حقوق وکلا به نهاد وکالت داده است.بنابراین اگر مفهوم وکیل دادگستری بازخوانی وشأن آن باور شود،آن زمان است که وکیل دادگستری در مقام حفظ وضع موجود نمی کوشد،بلکه وکیل دادگستری فردی فعال،مطالبه گر وکنشگر می شود.
شیخی فعال بودن وکنشگری وکیل دادگستری را به معنای فعالیت سیاسی ندانست بلکه فعال بودن در آن ساختاری که او به وجود آورده است دانست.
وی درخاتمه سخنان خود از وکلا وجامعه وکالت خواست که هرساله برنامه ای دارای یک موضوع  یاچندمحور پیرامون موارد داخل صنفی جهت نیل به اهداف خود داشته باشند

---------

رضا زرعی-وکیل دادگستری در ابتدای سخنان خود قائل به ارائه پیشنهادی مبنی بر اصالت دادن به وکلا شد.وی با بیان این مطلب که تمامی شئونات و عزتمندی اسکودا و کانون های وکلا با "وکیل" است،اشاره به مرحوم مصدق کردند و نقش وکیل و حقوقدانانی که در خدمت او بودند را بسیار جدی دانست وافزود:وکیل باید تاریخ دان،فقه دان و صاحب تجارب علمی باشد.
وی مضافا" بیان داشت:وکیل ،یعنی خودجوش، یعنی کسی که منتظر اسکودا نشود.
رضا زرعی با عنوان این که "وکیل باید وکیل باشد واگر  وکلا بخواهند منتظر کمیسیون های کانون ها باشند که امور،آرام آرام انجام گیرد،کاری از پیش نمی رود"برنقش پررنگ وکیل فارغ از هرگونه وصفی  تاکید کردوافزود:وکیل ،اگر وکیل باشد هیات مدیره هم وکیل گونه رفتار خواهد کرد نه قدرتمندانه  و نه انحصار طلبانه.
وی درادامه بیان داشت :"اگر ماخواهان آن هستیم که کانون وکلا مستقل از دادگستری باشد،برخی رفتارهای خودمان است که موجب نظارت آنها بر ما می شود،مثلا"آنجایی که برای پذیرفتن تعداد کارآموزان ،کانون وکلا ملاکی ندارد.
 رضا زری مضافا" نظارت وکلا برهیات مدیره کانون ها را براساس هیات نظارت مطرح نمود و بیان داشت:برای هیات نظارت، اشخاصی که پیشکسوت هستند انتخاب شوند و  انتقاداتی که برعملکرد هیات مدیره وجود دارد را به آنها منتقل نمایند.
وی در ادامه ،زیر سوال بردن همه وکلا را دارای اشکال دانست و بیان داشت اگر نقدی هم می شود در کنار آن باید طرح و برنامه داشت.
زرعی، در خاتمه ازکسانی که استقلال کانون های وکلای دادگستری را تضمین میکنند قدردانی کرد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

 
Share/Save/Bookmark