کانون وکلای دادگستری اصفهان 13 خرداد 1403 ساعت 11:40 https://isfahanbar.org/vdcf.mdjiw6dt0giaw.html -------------------------------------------------- عنوان : اظهارنامه مالیاتی و تبصره ماده ۱۰۰ (بخش دوم) -------------------------------------------------- متن : ⁉️ چه کسانی مشمول استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ نیستند؟  صاحبان مشاغل زیر مشمول تعیین مالیات مقطوع موضوع بند الف این دستورالعمل نیستند و این مودیان در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد اشخاص حقیقی از طریق تایید یا تکمیل اظهارنامه پیش فرض و تسلیم آن در اجرای بند ب این دستورالعمل و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی با تکمیل فرم اظهارنامه حسب مقررات قانونی مربوطه هستند:  🔹مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ بیش از مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است.  🔹در پرونده‌های مشارکت مدنی، چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء، بیش از مبلغ مذکور در بند قبل باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ ۳۶۰ میلیارد ریال باشد.  🔹مودیانی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ برای آنها فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان مالیاتی (مای تکس) بارگذاری نشده است.  🔹صاحبان مشاغلی که در اجرای جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مکلف به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی بوده و بر اساس گزارش واصله در سامانه گزارش‌های مردمی فرار مالیاتی و بازدید به عمل آمده، تخلف آنها از حکم مذکور تایید شده است.  📝نحوه تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۴۰۲  بر اساس دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م، سازمان مالیاتی با توجه به اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان و سوابق مودی، مالیات مقطوع مودیان مشمول این دستورالعمل را تعیین و مراتب را طی فرمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان بارگذاری می‌نماید.  💢نکته: در صورتی که فروش و درآمد خالص تعیین و اعلام شده توسط سازمان مالیاتی کمتر از مبلغ فروش و درآمد خالص واقعی مودی باشد، مودی مکلف است میزان فروش واقعی خود را در سامانه درج نماید و مالیات مقطوع نیز در صورتی که فروش و درآمد خالص ابرازی مودی تا میزان حد نصاب مقرر در جزءهای ۱-۱ و ۱-۲ حسب مورد باشد بر مبنای فروش ابرازی تعیین خواهد شد.  💢نکته: در خصوص مودیانی که در املاک استیجاری فعالیت شغلی می‌نمایند هزینه‌های اجاری به شرط احراز در محاسبه مالیات مقطوع مؤثر خواهد بود.  🚫عدم پذیرش مالیات مقطوع از سوی مودی  مالیات مقطوع تعیین شده در اجرای بند (الف) این دستورالعمل قطعی است و در صورت عدم پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده توسط مودی، مودی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۳/۳۱ می باشد.