مصوبات هیأت مدیره

چهل و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

چهل و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد.

چهل و سومین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

چهل و سومین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

چهل و سومین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در تاریخ 1400/10/26برگزار شد

چهل و دومین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

چهل و دومین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

چهل و دومین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

مصوبات سی و ششمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

مصوبات سی و ششمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سی و ششمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه مورخ 1400/08/26برگزار شد.

مصوبات سی و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

مصوبات سی و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سی و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه مورخ 1400/08/16 برگزار شد.

 
 
چهل و سومین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰

چهل و سومین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

چهل و سومین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در تاریخ 1400/10/26برگزار شد

چهل و دومین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

چهل و دومین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

چهل و دومین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

مصوبات سی و ششمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰

مصوبات سی و ششمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سی و ششمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه مورخ 1400/08/26برگزار شد....

مصوبات سی و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰

مصوبات سی و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سی و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه مورخ 1400/08/16 برگزار ...

مصوبات سی و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰

مصوبات سی و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سی و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه مورخ 1400/08/09برگزار ...

مصوبات سی و سومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

مصوبات سی و سومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سی و سومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه…

مصوبات سی و دومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

مصوبات سی و دومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ سی و دومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت ...

مصوبات سی و یکمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۰

مصوبات سی و یکمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سی و یکمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز  یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ برگزار ...

مصوبات سی امین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰

مصوبات سی امین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سی امین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز  یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ برگزار شد.

مصوبات بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۱۶ شهريور ۱۴۰۰

مصوبات بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز  یکشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ برگزار ...

مصوبات بیست و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

جمعه ۱۲ شهريور ۱۴۰۰

مصوبات بیست و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

بیست و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز  پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ برگزار ...

مصوبات بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۴۰۰

مصوبات بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز  یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ برگزار ...

مصوبات بیست و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰

مصوبات بیست و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

بیست و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز  یکشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ برگزار ...

مصوبات بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

مصوبات بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز  یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ برگزار ...

مصوبات بیست و سومین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰

مصوبات بیست و سومین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

بیست و سومین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز  یکشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ برگزار ...

مصوبات بیست و دومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۲۹ تير ۱۴۰۰

مصوبات بیست و دومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ بیست و دومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار ...

بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

شنبه ۲۶ تير ۱۴۰۰

بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، بصورت ...

مصوبات بیستمین جلسه هیات مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

دوشنبه ۱۴ تير ۱۴۰۰

مصوبات بیستمین جلسه هیات مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

بیستمین جلسه هیات مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ برگزار شد.

برگزاری جلسه ی فوق العاده ی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۸ تير ۱۴۰۰

برگزاری جلسه ی فوق العاده ی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

نوزدهمین جلسه ی هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ برگزار شد.

مصوبات هجدهمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۸ تير ۱۴۰۰

مصوبات هجدهمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

هجدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ برگزار شد.

مصوبات هفدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

چهارشنبه ۲ تير ۱۴۰۰

مصوبات هفدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

هفدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ برگزار شد.

پانزدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰

پانزدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

روز چهار شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۳/۱۹ پانزدهمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت ...

چهاردهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

يکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰

چهاردهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

روز یک شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ چهاردهمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ...

مصوبات سیزدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰

مصوبات سیزدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سیزدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه مورخ ‍۱۴۰۰/۰۲/۱۹ برگزار شد.

مصوبات دوازدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

دوشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۰

مصوبات دوازدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

دوازدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه مورخ ‍۱۴۰۰/۰۲/۰۵ برگزار شد....

مصوبات یازدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰

مصوبات یازدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

یازدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/22برگزار شد.

مصوبات دهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

يکشنبه ۱۵ فروردين ۱۴۰۰

مصوبات دهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

دهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ برگزار شد.

مصوبات نهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

يکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

مصوبات نهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

نهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ برگزار شد.

مصوبات هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

مصوبات هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم

هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم زوز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ برگزار شد.

مصوبات ششمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

مصوبات ششمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم

ششمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم زوز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ برگزار شد.