اظهارنامه مالیاتی و تبصره ماده ۱۰۰(بخش اول)
تاریخ انتشار : يکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۲۵
کد مطلب: 4520
 
▪️همانطور که مستحضرید در اجرای ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن و با رعایت مفاد بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، صاحبان مشاغل حقیقی مکلفند تا پایان خرداد ماه سال بعد، حسب مورد اظهارنامه مالیاتی ارائه و یا مطابق تبصره ماده ۱۰۰ درخصوص مالیات مربوطه با سازمان امور مالیاتی توافق نمایند.
▪️مطابق قسمت الف دستورالعمل مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵، تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آنها تا حداکثر ۱۵۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم (مبلغ ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می‌شود، مشمول مقررات بند الف این دستورالعمل بوده و از نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال مذکور معاف می‌باشند.
▫️شمول این معافیت منوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود. 
▪️بنابر تبصره این ماده مؤدیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ بیش از مبلغ فوق بوده است و همچنین مودیانی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ برای آنها فرم تبصره ماده ۱۰۰ بارگذاری نشده است، مشمول تعیین مالیات مقطوع موضوع بند الف این دستورالعمل نمی‌باشند.
▫️این مؤدیان در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طریق تأیید یا تکمیل اظهارنامه پیش فرض و تسلیم آن در اجرای بند ب این دستورالعمل، یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی با تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی حسب مقررات قانونی مربوطه می‌باشند.
▪️مطابق بند ۹ قسمت ب دستورالعمل مذکور، برای تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل موضوع بند ب این دستورالعمل که میزان فروش و درآمد حاصل آنها حسب اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی سازمان و یا فروش و درآمد خالص ابرازی بیش از نصاب مقرر ( ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال فروش کالا یا ارائه خدمات) این دستورالعمل باشد، سازمان امور مالیاتی اقدام به تهیه اظهارنامه پیش فرض بر اساس اطلاعات فوق و بارگذاری آن تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی می‌نماید.
▪️چنانچه مؤدیان مذکور نسبت به تأیید و یا تکمیل و تسلیم آن با حداقل فروش و درآمد و مالیات مشخص شده در اظهارنامه پیش فرض اقدام نمایند، اظهارنامه مالیاتی آنها در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم بعنوان اظهارنامه کم ریسک بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی بر مبنای پذیرش اظهارنامه مالیاتی صادر و ابلاغ خواهد شد.
Share/Save/Bookmark