طریقه رسیدگی و تشخیص توسط مأموران مالیاتی
تاریخ انتشار : شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۴۳
کد مطلب: 4395
 
مطابق ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، وظیفه تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون با سازمان است و حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا ماموران مالیاتی محول می گردد.
مطابق ماده ۲۶ آیین نامه مذکور، ادارات امور مالیاتی موظف اند در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم، در چارچوب سیاستها و دستور العملهای سازمان، اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی را قبول نموده و تعدادی از آنها را مورد رسیدگی قرار دهند.
بنابر ماده ۲۸ این آیین نامه، ادارات کل امور مالیاتی می توانند رسیدگی و تشخیص پرونده مالیاتی مؤدیان را قبل از مطالبه مالیات به اقتضای اهمیت آنها به ماموران مالیاتی رده های بالاتر از کارشناس مسئول مالیاتی محول نمایند و در اینصورت مامور ذیربط با مسئولیت خود نسبت به تهیه گزارش و امضاء و صدور برگ تشخیص اقدام می نماید.
نظر به ماده ۲۹ آیین نامه مارالاشاره، ادارات کل امور مالیاتی می توانند رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی را قبل از مطالبه مالیات به بیش از یک مامور مالیاتی نیز محول نمایند تا بصورت گروهی رسیدگی و تشخیص دهند. در این صورت یک نفر به عنوان مسئول گروه تعیین و مسئولیت هماهنگی، نظارت و تقسیم کار و همچنین امضاء و صدور برگ تشخیص با او خواهد بود. سایر اعضاء گروه رسیدگی کننده در حدود وظایف و اختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهند بود.
Share/Save/Bookmark