دادستان انتظامی مالیاتی (بخش دوم)
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ فروردين ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۱۶
کد مطلب: 4443
 
▪️با توجه به ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، تخلفات مأموران مالیاتی از قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط صرفاً از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد.
▫️حسب ماده ۴۹ آیین نامه موصوف، مأموران مالیاتی مکلفند در صورت مشاهده جرایم مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ قانون، مراتب را جهت اقامه دعوا علیه مرتکبان نزد مراجع قضایی به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نمایند. در صورت عدم اعلام مراتب، مطابق مقررات مربوط با آنان رفتار خواهد شد.
▪️طبق ماده ۲۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم، جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:
الف) شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.
ب) گزارش رسیده از مراجع رسمی.
پ) مواردی که از طرف امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود.
ت) مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.
▫️بنابر تبصره ماده فوق،  دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی تسلیم می‌نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی اعلام شود، هیأت مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد راسا نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.
Share/Save/Bookmark