اطلاعیه؛
فراخوان ثبت نام وکالت تخصصی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۵۳
کد مطلب: 3733
 
 با توجه به انتشار ویژه نامه وکالت تخصصی و در تکمیل و توسعه ظرفیت رشته های اعلام شده، کمیسیون وکالت تخصصی کانون وکلای دادگستری اصفهان در نظر دارد در حوزه های ذیل ثبت نام به عمل آورد:
 
1-ﺣﻘﻮﻕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ
ﺁ. ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺏ. ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ
 
2- ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻲ
ﺁ. ﺣﻘﻮﻕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی
ﺏ. ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻮﺭﻭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ
ﺝ. ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﻧﻜﻲ

3- ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮی
ﺁ. ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺩﺑﻲ ﻭ ﻫﻨﺮی
ﺏ. ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ

4- ﺩﻋﺎﻭی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻕ
ﺁ. ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺍﺭﺯ
ﺏ. ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ
 
5- ﺣﻘﻮﻕ ﺛﺒﺘﻲ
ﺁ. ﺍﺟﺮﺍی ﺛﺒﺖ
ﺏ. ﺛﺒﺖ ﺍﻣﻼﻙ
ﭖ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮی ﺍﻣﻼﻙ
ﺕ. ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻣﻼﻙ

6- ﺩﻋﺎﻭی ﺗﺠﺎﺭی
ﺁ. ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ
ﺏ. ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭی
ﭖ. ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ
ﺕ. ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﺠﺎﺭی

7- ﺩﻋﺎﻭی ﺍﺭﺍﺿﻲ
ﺁ. ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﻠﻲ
ﺏ. ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺷﻬﺮی

8- ﺣﻘﻮﻕ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
ﺁ. ﺟﺎﺩﻩ ﺍی
ﺏ. ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ
ﭖ. ﻫﻮﺍﺋﻲ
ﺕ. ﺭﻳﻠﻲ

9- ﺣﻘﻮﻕ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺁ. ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ
ﺏ. ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﻳﺒﺮی ﻭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍی

10- ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
11- ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺰﺷﻜﻲ
12- ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ
13- ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
14- ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﻛﻲ
15- ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺩﺍﺭی
 16-ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ
17- ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
18-ﺣﻘﻮﻕ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ
19- ﺣﻘﻮﻕ ﺁﺏ
20- ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
21- ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻤﻪ
22- ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺎﻧﻮﺩﻩ
23- ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻲ
24- ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻴﻔﺮی
25- ﺣﻘﻮﻕ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
26- ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﺯﺷﻲ
27-ﺣﻘﻮﻕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮی
28- ﺍﻣﻼﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ
29- ﺩﻋﺎﻭی ﻣﻮﺟﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ
30- ﺩﻋﺎﻭی ﺍﺻﻞ ۴۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ
31- ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻭ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ

بدینوسیله از وکلای دادگستری که حائز شرایط اعلامی در شیوه نامه وکالت تخصصی بوده و تمایل به دریافت گواهی در یکی از تخصص های مذکور را دارند دعوت می گردد از تاریخ 1401/09/01 الی 1401/09/30 به سایت و اتوماسیون کانون مراجعه و نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک مربوطه اقدام نمایند.

برای مطالعه شیوه نامه و کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید.
https://isfahanbar.org/images/docs/files/000003/nf00003733-1.pdf

برای مطالعه آئین نامه و کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید.
https://isfahanbar.org/images/docs/files/000003/nf00003733-2.pdf 
Share/Save/Bookmark