آگهی متقاضیان صدور پروانه بر اساس ماده 8
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۸
کد مطلب: 4494
 
آقای حجت اله انصاری اردلی فرزند قربانعلی (مدیر دفتر سابق دادگاه های عمومی و انقلاب اصفهان) از کانون اصفهان درخواست صدور پروانه کارآموزی وکالت نموده اند. مراتب اعلام می گردد تا هرکس نسبت به درخواست مشارالیه اعتراضی داشته یا اطلاعی از سوابق نامبرده دارد که ممکن است در اتخاذ تصمیم کانون موثر باشد، ظرف مدت 15 روز از تاریخ نصب این اعلامیه، اطلاعات خود را کتبا به دفتر کانون تسلیم نماید.

Share/Save/Bookmark